Theodolitkontroll och justering

teodolit verifiering skall utföras regelbundet. Detta är relevant för alla noggrannhetskurser. Theodoliter avsedda för arbete inom det statliga ansvaret måste ha ett intyg om att beställa den primära och efterföljande verifieringen av metrologiska tjänster med en tidsfrist som bestämts av tillverkaren. I en onormal situation, om enheten har blivit utsatt för oväntade mekaniska eller klimatiska effekter, utförs en extra kalibrering och justering av teodoliten, eftersom mätresultatet kommer att ha ett stort fel. Enligt resultaten av verifieringen sluts en slutsats om lämpligheten eller olämpligheten för fortsatt drift av teodolit med en indikation på nästa verifieringsperiod. I avsaknad av detta dokument ska enheten betraktas som felaktig och får inte arbeta. Rätten till reparation, kalibreringar och justeringar teodoliter har särskilda metrologiska, utrustad med rätt utrustning och dokumentation, till exempel:

teodolit

Teodoliten är ett instrument för att mäta horisontella och vertikala vinklar vid geodetisk lantmäteri och topografiska filmning.

 • kretsar och metoder för att utföra kalibreringar och justeringar teodolit;
 • initiala referens mätenheter;
 • mätutrustning av lämplig noggrannhetsklass
 • standarder för överensstämmelse av resultaten av teodolitens kalibrering och justering
 • kvalificerad personal, som äger verifikationsförfaranden.

Theodoliterna kan ha följande noggrannhetsklasser:

 1. tekniskt ändamål med den genomsnittliga felmarginal på +/- anordningen 20 "till +/- 60".
 2. Enheter noggranna med en felmarginal på +/- 2 "till +/- 15" vid fastställandet vinkeln i en mätning.
 3. Hög precision enheter med felmarginal från +/- 0,5 "till +/- 1" vid bestämning av totalvinkeln.

Ställ in teodoliten för arbete

För att utföra kalibreringen måste teodoliten ställas in i arbetsläget och instrumentet måste konfigureras.

Typisk teodolit-enhet

Apparatur typisk teodolit.

Först måste du centrera instrumentet. Teodolitens vertikala axel måste vara exakt i linje med referenspunkten på ytan. Därför är en rörledning kopplad till en speciell krok på botten av stativet. Stativet med enheten på stativet flyttar till en ungefärlig slump med referenspunkten med en rörlampa, medan du behöver övervaka standens horisontella läge. Med ungefärlig justering måste du kontrollera stativets stabilitet och gå till finjustering. För att göra detta, lossa skruven på ramen och flytta teodoliten längs stativet, uppnå en matchningsnoggrannhet på 2 till 5 mm. Skruva sedan fast skruven.

Ställ in horisonten. Den vertikala axeln av anordningen måste inrikta lod. För denna nivå på den horisontella cirkeln bör placeras ungefär halvvägs mellan två godtyckliga skruvar för lyft. Sedan genom att justera lutningen på skruvarna, ställa in nivån på noll. Öppna alidade i rät vinkel mot det ursprungliga läget, och den tredje skruven igen för att ställa in nollnivå. Övervaka installationen. När man vrider alidaden till valfri godtycklig position, bör nivån inte förändras mer än en division. Om avvikelsen är större, bör förfarandet utjämning upprepas.

Optik för individuell justering av visionen. Det optiska röret bör rikta sig mot något ljus och justera okularet för att få en tydlig bild av retikeln. skärpan i bilden kan induceras med användning av en skruv rack. När du arbetar med objekt på olika avstånd skärpa måste justeras beroende på avståndet.

På detta sätt kan teodolitens inställning betraktas som fullständig och fortsätt till kalibreringen.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Theodolitkalibreringsoperationer

Theodolitstativet

För att på ett säkert och korrekt installera en teodolit, en speciell geodetisk stativ.

Tillverkaren av enheten skall ange parametrarna för riktigheten i instrumentet. För teodoliter kan delas in i två grupper: geometriska och optomekanisk. Noggrannhet och justering av optiska parametrar kan kontrolleras och utföras endast under fabriksförhållanden. Geometriska parametrar kan kontrolleras i metrologisk service.

Verifiering av nivelleringsnoggrannhet. Verifiering bör börja med att ställa in nivån på noll när de plockas upp mellan de två ställskruvar. Rotera sedan 180 ° och kontrollera. När bubbelpositionen ändras är inte mer än en division, uppfyller teodoliten kraven på noggrannhet. Om ändringen är mer än en division, bör justeringen utföras. 50% av förskjutningen ska väljas genom att justera nivån, 50% - med lyftskruvar. Justeringen måste utföras flera gånger tills full överensstämmelse med villkoren för tillverkaren.

Kontroll riktigheten i installationssiktlinje. Vid detta tillfälle är det nödvändigt att kontrollera vinkelnheten hos teleskopets rotationsaxlar och siktsaxeln. Du bör välja en märkbar punkt i avståndet och utföra två mätningar. En mätning utförs när man siktar sökaren till en punkt på vänster sida, den andra - från höger. Röret ska vridas ett helt varv. Då ska du ändra vridarnas läge till 180 ° och upprepa samma mätningar i samma ordning. Enligt resultaten kan du utföra en beräkning av kollimering med formeln fel:

Typer av verifikation theodolit

Typer av verifikation theodolit: a - installation av två skruvar; b - installation av den tredje skruven; in - verifiering av riktigheten av anläggningsnivå.

C = ((P1-P1 ± 180) + (A2-P2 ± 180)) / 4

där L1, L2, P1, P2 - mätresultat;

C-kollimeringsfel.

Resultatet får inte överstiga precision gräns som anges av tillverkaren och multiplicerat med 2. Annars behövs för att utföra justeringen. För att utföra korrigeringar som behövs för att fastställa det korrekta värdet för någon av formlerna:

M + SiliM = P2 = A2 C, varvid

M - korrigeringsvärde;

P2 - mätresultatet;

C - beräknad noggrannhet.

Med hjälp av skruvar för att fixera läget för installationen bör vara lika med det beräknade värdet alidade. Bilden av tittaren ska flyttas från den använda punkten. Med hjälp av sidokonfigurationsskruvarna är det nödvändigt att återställa uppriktningen av sikten och den uppmätta punkten. Operationen ska utföras flera gånger tills den angivna noggrannheten är fullt uppfylld.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Verifikation av vinkelnheten hos teodolitens och teleskopets rotationsaxlar

Denna parameter ska kontrolleras så här. På väggen måste du välja punkt A. som ligger någonstans på en höjd. Placera theodoliten på den och projicera den ner till instrumentets höjd. Positionen på väggen och markera betecknas A1. Då är det nödvändigt att sätta in teleskopet och upprepa projektion. Om den andra projektionen i linje med det första, kontrollerar instrumentet passerat. Annars måste du justera höjden på stativet med kriminalvården skruv.

Om det inte finns någon möjlighet att justera på den testade modellen, ska enheten skickas till tillverkaren eller till en specialiserad verkstad.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Verifiering av noggrannheten vid installationen av siktlinjerna

Körning teodolit

teodolit systemet.

Den optimala riktningen av röret till punkten anses vara positionen för punkten i mitten av det visuella fältet. För att göra detta sätts en glasplatta in i röret med anbringade linjer i form av ett kors. Bilden på olika tillverkares modeller utförs på egen väg. Den vanliga saken är närvaron av vertikala och horisontella ränder, samt justerskruvar, ett par för att justera vertikalt, ett par - horisontellt. Kalibreringen kan utföras för något av banden. Du måste slumpmässigt välja en punkt att föra hennes syn så att kanten av en av linjerna sammanföll med punkten. Därefter roterar röret långsamt vertikalt eller horisontellt, vilket styr sammanfallet mellan punkt och linje. Om punkten går utanför linjen bör du justera retikeln. För att göra detta, ta bort skyddet, vilket ger tillgång till justerskruvarna. Roterande skruvarna, bör du uppnå full inriktning runt rörets vridningsvinkel. Denna operation kan också utföras med hjälp av en plumb bob. Rörledning ska placeras inte närmare än 10 meter från teodolit. För att bli av med vibrationer i en rörlampa, kan du lägga lasten i en behållare med vatten efter att ha väntat en stund tills den lugnar sig och stannar.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Kombinera verifieringen av två parametrar

Verifiering av teodolitstativ och kollimationsfel består av samma operationer och kan utföras tillsammans. I det här fallet kan du spara tid på jobbet och få en mer exakt resultat.

Verifieringsproceduren är följande:

teodolit undersökning

Teodolitsystem undersökning.

 1. Enheten ska installeras i arbetsläge enligt bruksanvisningen.
 2. Diagrammet för mätning två objekt: den första A - på horisontlinjen, den andra B - V vinkel av omkring 30 ° i förhållande till den nivå.
 3. Skicka sedan en sökare från vänster sida till varje objekt och registrera mätresultaten.
 4. Då måste du rotera teleskopet och mäta dessa föremål och summera sökaren på höger sida. Resultaten fixar också.
 5. Därefter analogt separat kalibrering måste expandera lem 180 ° och upprepa hela uppsättning mätningar.

Kollimeringsfel bestäms av följande formel:

C = ((P1-P1 ± 180) + (A2-P2 ± 180)) / 4

från de extra mätresultaten bestäms extravärdet

C11 = ((L11- ± 180 P11) + (P21-L21 ± 180)) / 4, där:

C och C11 - huvud- och hjälp felvärden

L1 och L21 - Resultat av mätningar av objekt A och B under första operationen på vänster sida

P1 och P21 - Resultat av mätningar av objekt A och B under första operationen på höger sida

L11 och L2, P11 och P2 - resultaten av mätningar av den andra operationen

Felet i lutningen hos rotationsaxeln för röret I bör bestämmas med följande formler:

C1 = SsecV + itgV

I = c1ctgV-ccosecV

där V - vinkeln B relativt objektet nivå.

Ytterligare åtgärder bör genomföras respektive separata kalibreringspunkter.

Lägg till en kommentar